BÂY GIỜ LÀ....

Sở giáo dục TH

tin tức giáo dục

TỪ ĐIỂN ONLINE


Tra theo từ điển:DANH NGÔN MỖI NGÀY

Tài liệu mới

Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv DH_CNTT.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg GT_tin_hoc_can_ban6.jpg GT_thiet_ke_web.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg GT_may_tinh__tin_hoc.jpg Sua_chua_may_tinh.jpg GT_win8.jpg Lap_rap_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg KP_loi_may_tinh.jpg Hoc_word_2007.jpg May_vi_tinh.jpg HD_lap_rap_may_tinh.jpg HD_su_dung_laptop.jpg Loi_win_81.jpg Pho_cap_tin_hoc_bai_6.jpg Pho_cap_tin_hoc_3.jpg Pho_bien_kien_thuc_KH_quan_su.jpg

DANH MỤC CHÍNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Vũ
  Ngày gửi: 14h:39' 16-01-2009
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 0 người
  BAØI 11.
  TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
  1. Những cuộc phát kiến địa lý.
  a. Nguyên nhân và điều kiện.
  ? Nguyeân nhaân vaø ñieàu kieän naøo daãn tôùi caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí?


  - Tham vọng cướp bóc của cải ? phương Đông (Ấn Độ, Trung quốc...)
  - Con đường buôn bán từ phương Đông sang phương Tây bị người ARập khống chế


  -Nhu caàu môû roäng thò tröôøng, nguyeân lieäu, vaøng…
  -Söï tieán boä veà khoa hoïc kó thuaät
  1/ NHỮNG PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:
  a. Nguyên nhân và điều kiện.
  Do söï phaùt trieån kinh teá :
  CON ĐƯỜNG
  TƠ LỤA
  A RẬP
  b. NHỮNG PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:

  * Bồ Đào Nha:
  +1487 Điaxơ  thám hiểm voøng qua muõi cöïc Nam Châu Phi.
  + 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma Ca-li- cut Ấn Độ.
  * Tây Ban Nha:
  + 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
  + 1519-1522, F. Ma-gien-lăng  vòng quanh thế giới...

  *Hành trình của các nhà hàng hải đi tìm các vùng đất mới !
  Philippin
  *Các Em hãy thử là các nhà hàng hải đi tìm các vùng đất mới nhé!
  Philippin
  Những cuộc phát kiến địa lý đem lại hệ quả gì?  Hệ quả:
  -Ðem lại cho loài người những hiểu biết về:
  -Trái Đất, con đường mới, dân tộc mới, thị tröôøng môû roäng…

  - Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời
  - Taêng cöôøng giao löu vaên hoaù.
  -Nảy sinh cướp bóc thuộc địa và buôn bán
  nô lệ


  Thảo luận: Nguyên nhân nảy sinh CNTB ?
  *Nguyên nhân:
  Kinh tế phát triển nhanh, quí tộc, thương nhân cướp bóc của cải tài sản, tài nguyên ở Châu A, phi, và châu Mĩ, Tư sản cướp bóc thực dân, tước đoạt ruộng đất nông dân.
  2/ Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu
  Sự nảy sinh của chủ nghĩa tư bản được biểu hiện như thế nào?  *Biểu hiện:  + Công trường thủ công:
  - Quy mô lớn,
  - Chuyên môn hóa, sx theo dây chuyền,
  - Quan hệ: chủ - thợ,
  + Thương mại: xuất hiện các công ty thương mại lớn (các công ty Đông Ấn của Anh, Pháp,...)
  + Trong nông nghiệp: hình thành các đồn điền, trang trại TBCN.
   Quan hệ SX TBCN được hình thành
  Sơ đồ
  Vốn
  ? Tư bản là gì ?
  quan hệ sản xuất trong CNTb như thế nào?
  Chủ: Chiếm hữu của cải
  Thợ: Làm ra của cải
  Cách tổ chức sản xuất
  trong giai đoạn đầu.
  +*Công trường thủ công thay cho phường hội.
  *Công ty thương mại thay cho thương hội.
  -Không
  công bằng.
  - Phi lý.
  Xã hôi Tây âu có những thay đổi ra sao?


  Hình thành 2 giai cấp:Tư sản và Vô sản
  2

  A R AÄ
  T Â Y B A N N H A
  V A X C Ô Đ A G A M A
  M A G I E N L Ă N G
  Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
  1
  3
  4
  5
  8
  4

  11
  10
  1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
  2. Có 4 chữ cái: Ñaây laø teân quoác gia khoáng cheá ñöôøng buoân baùn töø phöông ñoâng sang phöông Taây.
  3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
  4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
  5. Coù 10 chöõ caùi: Ñaây laø teân nhaø thaùm hieåm ñi voøng quanh theá giôùi baèng ñöôøng bieån
  2
  A R AÄ
  T Â Y B A N N H A
  V A X C Ô Đ A G A M A
  M A G I E N L Ă N G
  Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
  1
  3
  4
  5


  8
  4
  11
  10
  1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
  2. Có 4 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.

  3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
  4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
  5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.  Nguyên nhân và điều kiện nào dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí?
  Hệ quả của những cuộc phát kiến địa lí?

  *Củng cố bài học:
  - Nguyên nhân nảy sinh CNTB và những biểu hiện của CNTB ở Tây Âu?
  - Sự nảy sinh của chủ nghĩa tư bản được biểu hiện như thế nào?
  3/ Phong trào văn hoá phục hưng.
  Xem SGK và tự soạn theo hướng dẫn sau:
  Bài 11:TÂY ÂU
  THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
  ****
  1-Những phát kiến địa ly.
  2-Sự ra đời CN tư bản.
  3- Ph/trào Văn hoá phục hưng.
  4- Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
  ***
  - Ra đời ở đâu?
  - Ai khởi xướng?
  -Nội dung gì?
  - Kết quả?
  0 1 2 3

  4- Cải cách tôn giáo
  và chiến tranh nông dân.
  Xem SGK và tự soạn theo hướng dẫn sau:
  Bài 11:TÂY ÂU
  THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
  ****
  1.Những phát kiến địa ly.
  2.Sự ra đời CN tư bản.
  3.Ph/trào Văn hoá phục hưng.
  4.Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
  ***
  - Ra đời ở đâu?
  - Ai khởi xướng?
  - Nội dung gì?
  - Kết quả?
  a. Cải cách tôn giáo
  b.Chiến tranh nông dân ở Đức
  -Vì sao nổ ra?
  -Diễn ra thế nào?
  -Kết quả và ý nghĩa?
  Các Em hãy tự soạn các phần trên theo Sách Gíao Khoa.
  CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
  ( đóng được tàu lớn: tàu CA-RA-VEN;
  Vẽ dược Hải đồ,...)
  THỔ NHĨ KÌ
  b. Nguyn nhn, di?u ki?n
  - Sự phát triển kinh tế...
  - Sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật  ATLAT ĐỊA LÍ CỦA TÔ-LÊ-MÊ
  MŨI HẢO VỌNG
  HÀNH TRÌNH CỦA B. ĐI-A-XƠ - 1497
  ? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của Vax-cô-đa-ga-ma.
  * Bồ Đào Nha:
  + Điaxơ  thám hiểm bờ biển Châu Phi.
  + 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma  Ấn Độ.
  * Tây Ban Nha:
  + 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
  ? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của F.Ma-gien-lăng.


  1. Những cuộc phát kiến địa lý.
  * Bồ Đào Nha:
  +1487 Điaxơ  thám hiểm bờ biển Châu Phi.
  + 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma Ca-li- cut Ấn Độ.
  * Tây Ban Nha:
  + 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
  + 1519-1522, F. Ma-gien-lăng  vòng quanh thế giới...
  1. Những cuộc phát kiến địa lý.

  ?Ý NGHĨA
  CỦA NHỮNG CUỘC
  PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ ?

  1. Những cuộc phát kiến địa lý.
  * Kết quả, ý nghĩa:
  - Chứng minh trái đất có hình cầu tròn;
  - Phát hiện ra những con đường mới, vùng đất và các dân tộc cũng như các nền văn minh mới.
  - Mang về cho Quý tộc và Thương nhân Châu Âu một khối lượng của cải lớn và thị trường buôn bán rộng lớn.
  - Đẩy nhanh quá trình tan rã của chế độ P.Kiến & thúc đẩy sự ra đời của CNTB ở Châu Âu.
  - Hạn chế: Mở ra quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ...
  2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.

  * Quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản.
  ? Hãy nêu các biện pháp tích lũy nguyên thủy TB của Tư sản châu Âu?
  @ Các em theo dõi sơ đồ sau.
  TN&QT CHÂU ÂU
  CƯỚP BÓC THUỘC ĐỊA
  BUÔN BÁN NÔ LỆ
  RÀO ĐẤT CƯỚP RUỘNG
  NỀN SX TƯ BẢN
  VỐN
  NHÂN CÔNG
  QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN
  ? CÁC EM
  CÓ NHẬN XÉT GÌ
  VỀ QUÁ TRÌNH
  TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?
  * Các hình thức kinh doanh TBCN.
  ...
  2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.

  ? CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX
  TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
  XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ?

  *Sự chuyển biến xã hội.
  - Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có  giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế;
  - Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề.
   Giai cấp vô sản > < giai cấp tư sản.
  2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
  ***TÓM TẮT BÀI HỌC.
  ?Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này?

  Mục bài
  Nội dung cơ bản
  1. Những cuộc phát kiến địa lí.
  Nguuyên nhân và điều kiện...
  - Các cuộc phát kiến địa lí...
  2. Sự nảy sinh CNTB ...
  Quá trình tích lũy nguyên thủy TBCN...
  - Sự xuất hiện QHSX TBCN...
  2
  T H Ổ N H Ĩ K Ì
  I N C A
  T Â Y B A N N H A
  V A X C Ô Đ A G A M A
  M A G I E N L Ă N G
  Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
  1
  3
  4
  5
  6
  M
  L
  Ô
  C
  B
  Ô
  Ô

  C Ô L Ô M B Ô

  8
  4
  9
  11
  10
  8
  1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
  2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ.
  3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
  4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
  5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
  6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
  Củng cố và bài tập

  + Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa).
  + Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại.
  + Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại.
  + Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.
  Phụ lục hình ảnh
  CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN SÖÏ QUAN TAÂM THEO DOÕI CUÛA QUYÙ VÒ VAØ CAÙ C EM!

  XIN CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC BÀI HỌC SAU!
   
  Gửi ý kiến